Lauki Ke Kofte


Lauki Ke Kofte

Ingredients For The Koftas


Ingredients For The Gravy


Method